Неділя, 2020-02-23, 1:28 AM
Вітаю Вас Гість | RSS

         Деражнянський ліцей №1 імені Петра Стрілецького

                                  Головна Мій профіль Вихід
Вчись бути першим!
Меню сайту
Статистика

Статут

 

 

 

                                                                                                         

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ ПЕТРА СТРІЛЕЦЬКОГО ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ створений як опорний заклад загальної середньої освіти рішенням сесії Деражнянської районної ради від 2019 року № ,перебуває у комунальній власностіДеражнянськоїрайонної ради та є правонаступником усіх майнових та особистих немайнових прав і обов’язків Деражнянськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя Радянського Союзу П.Ф. Стрілецького Деражнянськоїрайонної ради Хмельницької області .

1.2. Повне найменування опорного закладу:

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ ПЕТРА СТРІЛЕЦЬКОГО ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.3. Скорочененайменування опорного закладу: ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 імені П.Стрілецького.

1.4. До Деражнянськоголіцею №1 імені П.Стрілецького (далі – ліцей) організовано підвезення учнів з сіл, у яких ліквідовано заклади загальної середньої освіти: с. Кальня, с. Нижнє, с. Теперівка, с. Шпичинці.

1.5.Юридична адреса ліцею: 32200, вул. Миру,64, м. Деражня, Хмельницька область.

1.6. Засновником ліцею є Деражнянська районна рада Хмельницької області (код ЄДРПОУ 04060499, місцезнаходження: 32200, вул. Миру,13, місто Деражня, Хмельницька область (далі - засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міста Деражнянського району.

1.7. Засновник затверджує Статут ліцею, Положення про філію та структурний підрозділ, вносить зміни та здійснює інші дії, визначені чинним законодавством.

1.8. Ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, офіційні бланки з відповідними реквізитами, ідентифікаційний код, інші реквізити відповідно до чинного законодавства України, має право відкривати рахунки у відповідних установах, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.9. Ліцей може мати у своєму складі філії, які не є юридичними особами, і діють на підставі цього Статуту та Положення про філію. Філія може виконувати функції закладу початкової освіти, а також, за рішенням засновника, функції закладу базової середньої освіти. До складу філій можуть входити структурні підрозділи. Філія та її структурні підрозділи мають єдину адресу.

1.10. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, рішеннями засновника, цим Статутом, Положенням про філію ліцею, іншими нормативно- правовими документами.

1.11. Ліцей самостійно приймає рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної чинним законодавством України та власним Статутом.

1.12. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 безпечні умови освітнього процесу;

 дотримання державних стандартів освіти;

 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 дотримання фінансової дисципліни.

1.13. Мовою освітнього процесу в ліцеї є державна мова. Заклад гарантує право отримання освіти державною мовою відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України про освіту.

1.14. Головною метою ліцею є надання якісних освітніх послуг, забезпечення виконання Державних стандартів, всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості як найвищої цінності, її інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

- вільне володіння державною мовою;

- здатність спілкуватися іноземними мовами;

- математична компетентність;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

- інноваційність;

- екологічна компетентність;

- інформаційно-цифрова компетентність;

- навчання впродовж життя;

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

- культурна компетентність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

- інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.

1.15. Головними завданнями ліцею є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;

- забезпечення оптимальних умов для розумового, морального, емоційного, фізичного розвитку дітей на основі наукового вивчення їхніх індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів;

- соціальний та матеріальний захист творчо обдарованої молоді.

1.16. Головними принципами освітньої діяльності ліцею є:

- забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

- забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

- прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

- нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

- свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;

- академічна доброчесність;

- академічна свобода;

- фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія у межах, визначених законом;

- гуманізм;

- демократизм;

- єдність навчання, виховання та розвитку;

- виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

- формування усвідомленої потреби дотримуватися Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

- формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

- формування громадянської культури та культури демократії;

- формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

- невтручання політичних партій в освітній процес;

- невтручання релігійних організацій в освітній процес;

- різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;

- сприяння навчанню впродовж життя;

- інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;

- нетерпимість до проявів корупції та хабарництва.

1.17. Структурними підрозділами ліцею є:

- структурний підрозділ чи філія І ступеня, що забезпечує початкову освіту, тривалістю 4 роки;

- структурний підрозділ чи філія ІІ ступеня, що забезпечує базову середню освіту, тривалістю 5 років;

- структурний підрозділ ІІІ ступеня, що забезпечує профільну середню освіту, тривалістю 3 роки (з 1 вересня 2027 року).

Ліцей забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти через організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами початкової, базової і профільної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) на трьох рівнях:

- початкова освіта;

- базова середня освіта;

  • профільна середня освіта.

Здобуття профільної середньої освіти передбачає академічне - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів.

1.18. Ліцей має право:

- розробляти освітні програми або використовувати типові (інші освітні програми), які розробляються і затверджуються відповідно до чинного законодавства;

- створювати у своєму складі класи (групи) з дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- визначати форми, методи й засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- в період літніх канікул організовувати роботу літнього оздоровчого табору на базі ліцею;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально - профілактичних і культурних підрозділів.

1.19. Медичне обслуговування учнів та працівників ліцею здійснюється штатним медичним працівником.

Заклади охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів, моніторинг і корекцію стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів у ліцеї.

1.20. Відносини ліцею з юридичними й фізичними особами визначаються правочинами, що укладені між ними.

 

Читати повністю /statut.docx
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829